daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Om bestyrelsen

Som forælder har du mulighed for at få indflydelse på dagligdagen for dit barn ved at blive valgt ind i forældrebestyrelsen.

Bestyrelsen mødes fire gang om året, hvor der informeres og drøftes mange forskellige emner, så som nyt fra institutionen, økonomi og budgetter, nye initiativer samt forslag og indkomne bemærkninger fra forældre.

Forældrebestyrelsen et godt forum med mange gode ideer og konstruktive debatter om, hvordan vi kan hjælpe med at skaffe de bedst mulige rammer for vores børn.

Bestyrelsen har, i samarbejde med lederen af Falkonergården og medarbejderne, kompetence til at fastsætte de pædagogiske mål og principper for institutionen og udarbejde en handlingsplan for udmøntningen af disse. Derudover er bestyrelsen med til at fastsætte principperne for anvendelsen af institutionens budgetramme.

Bestyrelsen har arbejdsgiverkompetence og har derfor det overordnede ansvar for ansættelse og afskedigelse af institutionens personale. I praksis vil kompetencen til at ansætte personale være delegeret til institutionslederen. Ligesom det er lederen, som har ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse og drift af institutionen og sikrer, at der arbejdes i den retning, principperne angiver. Lederen har således ansvaret for, at forholdene i Falkonergården er forsvarlige.

Som medlem af forældrebestyrelsen har man tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også efter udtræden af bestyrelsen.

Kontakt bestyrelsen hvis du har idéer, spørgsmål eller undrer dig over noget er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. Kontaktinformationer finder du under Bestyrelsesmedlemmer. På opslagstavlerne rundt op i huset, hvor du også kan se billeder af personalet i huset – finder du også billeder af bestyrelsens medlemmer.

Som bestyrelse vil vi dog opfordre jer forældre at tage kontakt til det daglige personale og ledelsen, da det er dem, som er sammen med jeres barn i hverdagen, og derfor kan afklare de fleste spørgsmål her og nu.

Valg til bestyrelsen Forældrerepræsentanterne og deres suppleanter vælges på forældremødet, der afholdes om efteråret med deltagelse af samtlige forældre, personale og bestyrelse. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år, til nyt valg har fundet sted.

Formand og næstformand udpeges af Børneringen og sidder i en periode af 4 år ad gangen.

Personalerepræsentanter vælges af og blandt de ansatte i institutionen.

Lovgrundlag Forældrebestyrelsens arbejde er formålsbestemt under Dagtilbudsloven §15.

Du kan læse om retningslinjerne for forældrebestyrelsens Frederiksberg Kommunes Styrelsesvedtægt og forretningsorden for kommunale dagtilbud, som findes på Frederiksberg Kommunes hjemmeside.