daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Læreplaner

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET FALKONERGÅRDEN

Falkonergården er en institution med særligt formål, vi har 110 børn, heraf 17 børn på plads med særligt formål og 4 børn er på basis pladser. Alle børn med særlige behov er tilknyttet en primær pædagog, og alle børn er tilknyttet en primær stue.

Én af vores pædagoger er sprogpædagog for alle børn i Falkonergården. Hun arbejder i en gruppe, ”Sproguglen”, hvor børn der måtte have særligt behov, har mulighed for at indlære i et lille miljø, for derefter at tage det videre til det store fællesskab.

I de seks læreplanstemaer arbejder vi ud fra de mål der er udarbejdet fra Frederiksberg Kommune.

Effektstyring, mønsterbryderindsats samt inkluderende praksis.

De 6 pejlemærker for inklusion:

 1. Alle børn skal/have mulighed f or at være en del af et fællesskab
 2. Alle børn skal opleve at kunne bidrage til fællesskabet
 3. Personalet tager ansvar for udvikling af inkluderende fællesskaber
 4. Ledelsen skaber synlighed og tydelighed om arbejdet med den inkluderende praksis
 5. Forældre er betydningsfulde deltagere
 6. Den fysiske indretning skal understøtte den inkluderende praksis

I læreplanstemaerne er tænkt ind, at der er deltagelsesmuligheder for alle børn i Børnehuset.

Læreplanstemaerne er delt op imellem vores tre grupper således, at alle børn kommer igennem alle temaer med særligt fokus:

Vuggestue: Sprog og Krop og bevægelse

Mellemgruppe: Barnets alsidige personlighedsudvikling og Sociale kompetencer

Storegruppe: Natur og naturfænomener og Kulturelle udtryksformer og værdier

Alle børn kommer i hverdagen igennem alle læreplanstemaer, men vi har særligt fokus på enkelte temaer i projekter i fire uger forår og fire uger efterår.

Vi dokumenterer læreplanstemaerne i et farvekodesystem som en del af arbejdet med ”Den Integrerende Baggrund”, for at gøre arbejdet tydeligt og overskueligt for børn og forældre.

Tema 1 (barnets alsidige personlighedsudvikling) = GRØN

Tema 2 (sociale kompetencer) = RØD

Tema 3 (sprog) = LYSEBLÅ

Tema 4 (krop og bevægelse) = GUL

Tema 5 (naturen og naturfænomener) = MØRKEBLÅ

Tema 6 (kulturelle udtryksformer og værdier) = LILLA

Med farvekodesystemet skabes der en synlighed og forståelse for de enkelte aktiviteters teori, en bevidsthed og et fokus på et eller flere specifikke læreplanstemaer. Hver gang børn og personale udarbejder en dokumentation, anvendes den farve der er tilknyttet det enkelte skema.


TEMA 1

BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING

(PERSONLIGE KOMPETENCER)

Vi arbejder med barnets selvværd, barnets kendskab til sig selv som person og barnets opmærksomhed og engagement.

LÆRINGSMÅL 0 – 2 ÅR

Barnets selvværd:

 • Barnet undersøger ting i sine nærmeste omgivelser og går/kravler på opdagelse.
 • Barnet foretrækker kendte mennesker men håndterer at der er fremmede.
 • Barnet giver udtryk for – med ord eller kropsligt – hvad det har brug for, og hvad det har lyst til at lave.

Barnets kendskab til sig selv som person:

 • Barnet viser at det genkender enkelte følelser: glad, ked af det osv.
 • Barnet kan give tydeligt udtryk for behov.
 • Barnet indgår i samspil med andre med genkendelse af egne følelser og handlinger.

Barnets opmærksomhed og engagement:

 • Barnet kan fokusere og fastholde sin opmærksomhed i kortere tid af gangen.
 • Barnet er opsøgende over for andre.
 • Barnet kan engagere sig i leg og aktiviteter sammen med andre.

LÆRINGSMÅL 3 ÅR – SKOLESTART

Barnets selvværd:

 • Barnet er åbent og vedholdende over for udfordringer.
 • Barnet giver med ord udtryk for, hvad det har brug for, og hvad det har lyst til at lave.
 • Barnet tager initiativer.
 • Barnet har mod på at lære nyt og møde det ikke-kendte.

Barnets kendskab til sig selv som person:

 • Barnet kan i rimelig grad afstemme sine følelser efter det mulige i situationen.
 • Barnet forstår egne følelser og kan benævne dem med ord.
 • Barnet indgår i samspil med andre med tydelig genkendelse af egne følelser og handlinger.

Barnets opmærksomhed og engagement:

 • Barnet kan fokusere og fastholde sin opmærksomhed i længere tid af gangen.
 • Barnet viser engagement og optagethed i samspillet med andre.
 • Barnet kan være engageret i og optaget af leg og aktiviteter over længere tid.


METODE
Vi arbejder som tilgængelige og nærværende voksne med fokus på det enkelte barn, så vi er i stand til at støtte og styrke barnet i det, det godt kan lide og det barnet er god til.

Ved at følge børnenes spor, giver vi børnene mulighed for at de kan fokusere og udvikle på det, de er optaget af. Vi understøtter børnenes initiativer og hjælper dem med at forfølge ideer i et fællesskab med andre børn og voksne.

Vi styrker barnets selvværd ved at se det enkelte barns ressourcer, og anerkende barnet for det barnet er.

Vi hjælper barnet med at sætte ord på dets følelser, så barnets kendskab til sig selv øges og herved får erfaring, der gør det i stand til at genkende følelserne hos sig selv og senere hos andre. Dette gør vi bl.a. ved at arbejde med moppekuffert.

Til vores daglige samling støtter vi det enkelte barn i at være i fokus og turde stå frem foran en større gruppe børn.

BØRNEMILJØ

I vores arbejde med børnene, sørger vi altid for at skabe rammer der giver mulighed for deltagelse for alle børn.

Vi arbejder med at gøre børnene selvhjulpne, og vi bruger tid på daglige gøremål i garderoben, på badeværelset og ved måltider.

Legetøj og materialer er tilgængelige for børnene, og rummene er inddelt så aktivitetens funktion er tydelig. De fleste møbler på stuerne er mobile, så rummet kan indrettes så det passer til aktiviteten og børnegruppen.

Børnene har et sted der er deres eget som f.eks. garderobeplads, skuffe og siddeplads.

Børnene kan se deres egne spor i institutionen i form af dokumentation af deres produkter, tegninger og malerier mv. Disse er udstillet på stuer og gangarealer.
TEMA 2

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

(fællesskab og socialitet)

Vi arbejder med empati, tilknytning og sociale færdigheder og handlen

Læringsmål 0 – 2 år

Empati:

 • Barnet udvikler forståelse af egen og andres behov.
 • Barnet udvikler forståelse af egne og andres grænser.
 • Barnet udtrykker egne følelser sprogligt og kropsligt

Tilknytning:

 • Barnet udvikler og viser tryghed og tillid til børn og voksne i institutionen
 • Barnet øver sig i at inddrage og favne andre børn
 • Barnet øver sig i at indgå i tætte relationer med børn og voksne i institutionen

Sociale færdigheder og handlen:

 • Barnet øver sig i at indgå i sociale fællesskaber
 • Barnet øver sig i at samarbejde om leg og læringsaktiviteter
 • Barnet øver sig i dialog, i konflikthåndtering og i at løse problemer med andre børn

Læringsmål 3 år – skolestart

Empati:

 • Barnet forstår sig selv og andres behov og kan sætte sig i andres sted
 • Barnet kan sætte grænser for sig selv og andre og kan forstå egne og andres grænser
 • Barnet forstår, udtrykker og kan sætte ord på egne følelser og på andres følelser

Tilknytning:

 • Barnet viser tillid og tryghed til børn og voksne i institutionen
 • Barnet inddrager og favner andre børn
 • Barnet indgår i og skaber og vedligeholder tætte relationer med voksne og børn i institutionen

Sociale færdigheder og handlen:

 • Barnet indgår i sociale fællesskaber og samarbejder om leg og læringsaktiviteter
 • Barnet har kommunikative færdigheder til at indgå i dialog, håndtere konflikter og løse problemer med andre børn
 • Barnet kan tage medansvar og har respekt for og accept af forskellighed

METODE

Barnet er tilknyttet en bestemt stue i institutionen med kendte børn og voksne, hvor man kan opleve at være en del af en social sammenhæng med forpligtelser og medansvar. Vi inddrager, opmuntrer og støtter det enkelte barn i at være en aktiv deltager i fælles beslutninger. Vi er bevidste om vores rolle som formidler af ansvarlighed, empati og omsorg, samt viser glæder ved at være en del af et fællesskab.

Vi støtter op om, at barnet er i stand til at fastholde og fordybe sig i en leg. Vi øver de sociale spilleregler i leg, og vi tager udgangspunkt i barnet aktuelle udviklingsniveau. Dette gør vi ved, at den voksne er aktiv deltagende og observerende i leg, samling m.v.

På alle stuer arbejder vi med de piktogrammer der er udstukket fra Frederiksberg Kommune vedr. følelser (dilemmaspil), og med de større børn arbejder vi med forhandlerkuffert i konfliktsituationer.

I vores storegruppe arbejder vi med at inddrage børnene aktivt i valgmuligheder og beslutninger, så børnene får en forståelse af konsekvensen af de valg de tager.

BØRNEMILJØ

Alle børn i institutionen er minimum én gang om ugen i en læringsgruppe, hvor de deltager i et forløb i et lille børnefællesskab. Der udover er børnene ofte delt i mindre legegrupper hvor de voksne bl.a. tilrettelægger og understøtter børnenes leg.

Alle stuer er indrettet med zoner og materialer/legetøj, så børnene har mulighed for at veksle mellem individuel fordybelse, parallellege og rollelege.

Både stuer og legeplads er indrettet med tydelige zoner, så det er klart for børnene hvad der kan leges hvor.

På vores legeplads har vi indrettet mindre læringsrum, hvor de voksne fordeler sig, så de har tid til fordybelse, samt har øje for, at alle børn har mulighed for deltagelse i et fællesskab.


TEMA 3

SPROG

(nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, kropssprog, billedsprog)

Vi arbejder med kommunikation og sprogbrug, lydlig opmærksomhed og skriftsprog.

LÆRINGSMÅL 0 – 2 ÅR

Kommunikation og sprogbrug:

 • Barnet udforsker dagligdagsbegreber og ord for genstande og nære personer
 • Barnet forstår ord og sætninger og eksperimenterer med selv at anvende ord til at danne sætninger
 • Barnet begynder at kunne tage ture i samtaler, dvs. skifte mellem at lytte og tale
 • Barnet begynder at kunne fastholde et emne i en samtale i kortere tid

Lydlig opmærksomhed:

 • Barnet kan forbinde forskellige lyde med forskellige ting
 • Barnet begynde at kunne genkende korrekt udtale af velkendte ord
 • Barnet begynder at kunne høre, at ord begynder med forskellige lyde

Skriftsprog:

 • Barnet begynder at kende forskel på ord og billeder
 • Barnet begynder at kunne orientere sig i bøger. Kende ord som bog, side, forside og bagside
 • Barnet begynder at kunne genkende skrevne logoer

LÆRINGSMÅL 3 ÅR - SKOLESTART

Kommunikation og sprogbrug:

 • Barnet begynder at anvende og forstå mere abstrakte ord som tid, følelser, tanker og forestillinger
 • Barnet begynder at kunne indgå i en længere samtale om et emne
 • Barnet begynder at kunne tilpasse talen til sociale forventninger

Lydlig opmærksomhed:

 • Barnet begynder at kunne høre at ord rimer
 • Barnet begynder at kunne finde ord der begynder med en bestemt lyd
 • Barnet begynder at kunne opdele sammensatte ord i mindre dele

Skriftsprog:

 • Barnet har begyndende viden om skriftsproget, herunder læseretningen og ord som forfatter og titel
 • Barnet begynder at genkende, benævne og skrive bogstaver
 • Barnet begynder at forstå at lyd og bogstav hænger sammen og får alfabetisk kendskab

METODE

Vi arbejder med sprog i alle vores daglige aktiviteter som samling, rytmik, ture, i garderoben, på legepladsen, projekter, i læringsgrupper, i spisesituationer m.v., samt i alle spontant opståede situationer.

Vi er som voksne opmærksomme på, at være gode rollemodeller med et rigt og nuanceret sprog, samt et kropssprog der stemmer overens med det sagte.

Vi arbejder med dialogisk læsning og læringsgrupper.

Vi arbejder ud fra børnenes spor hvor der samtales omkring emner der rører sig i børnegruppen, og vi arbejder med børnenes sprog ved at understøtte visuelt med konkreter.

Vi arbejder med genkendelighed i sproget f.eks. ved at give børnene kendskab til institutionens sang – og historiekanon, med sprogkufferter og ved mange genkendelige rutiner i dagligdagen og i aktiviteter.

BØRNEMILJØ

Tal og bogstaver er synlig for alle børn i institutionen

Piktogrammer som viser en tydelig dagsstruktur hænger på alle stuer, så alle børn får en fornemmelse af dagens aktiviteter og et tidsperspektiv. Piktogrammerne der bruges er ens for hele huset.

Dokumentation af aktiviteter hænger i børnehøjde, samt de ting børnene laver er udstillet i montre og på hylder i børnehøjde.

Alle stuer har bøger stående i børnehøjde, og alle stuer har de bøger der er på Falkonergårdens bogkanon til rådighed.

Alle grupper har indrettet stuerne, så der er et læsehjørne hvor børnene kan sidde i fred og ro og kigge i bøger.

De bøger der er til rådighed på stuerne afspejler bl.a. de projekter der arbejdes med pt.


TEMA 4

KROP OG BEVÆGELSE

(fysisk udfoldelse, kendskab til og brug af kroppen)

Vi arbejder med motorik og sanser, fysisk udholdenhed, styrke, kropsmestring og kropsforståelse.

LÆRINGSMÅL 0 – 2 ÅR

Motorik og sanser

 • Barnet udvikler labyrintsansen for en samlet balance
 • Barnet udvikler muskel-led-sansen for bevidstgørelse af egen muskelkraft
 • Barnet udvikler følesansen for erfaringer med kulde/varme og ubehag/velbehag

Fysisk udholdenhed, styrke og kropsmestring

 • Barnet oplever velbehag ved fysisk udfoldelse
 • Barnet kan løfte ting med tilpas muskelkraft

Kropsforståelse

 • Barnet udvikler kropsidentitet
 • Barnet får erfaringer med egne grænser
 • Barnet forsøger at sætte egne grænser for kropslig nærvær

LÆRINGSMÅL 3 ÅR - SKOLESTART

Motorik og sanser

 • Barnet understøttes i de primære sanser
 • Barnet er bevidst om alle sanser

Fysisk udholdenhed, styrke og kropsmestring

 • Barnet kender egen styrke
 • Barnet laver tilsigtede bevægelser

Kropsforståelse

 • Barnet vil få forståelse for en sund krop
 • Barnet lærer vigtigheden i bevægelse

METODER

Børnenes sanser styrkes både på legepladsen og ved rytmik. De leger med sand, gynger, slår kolbøtter og har mulighed for at gå i ujævnt terræn. Til rytmik laver vi forskellige motorikbaner hvor børnene skubber og trækker ting, klatrer og bruger kræfter. Børnene går på bare tæer og til afspænding i rytmikken giver børnene hinanden massage.

Børnene deltager i mange forskellige daglige aktiviteter som, dækning af borde og hente service.

På legepladesen graves der og flyttes rundt på ting. Vi deltager i et årligt fodboldstævne med de største børn, som der trænes til i god tid. Vi går og løber ture i nærmiljøet og afholder en årlig motionsdag. Vi har udarbejdet en bevægelseskanon med 10 lege/sanglege som børnene minimum vil have lært når de starter i skole. Ud over den daglige aktivitet har hvert barn en fast rytmikdag om ugen.

BØRNEMILJØ

Vi har en rytmiksal med mange redskaber til rådighed, både til hjælp for bevægelse og sanseintegration. I de daglige aktiviteter har vi fokus på hvordan vi kan indlægge bevægelse. Vores legeplads er indrettet så den byder på forskellige grovmotoriske udfordringer. På stuerne er indrettet værksteder så det er mulig at øve finmotorikken, vores møbler er mobile så det er muligt at etablere udfordringer i det daglige.


TEMA 5

NATUREN OG NATURFÆNOMENER

(arbejde med natur, dyr, årstider, planter)

Vi arbejder med naturerfaring, naturforståelse, naturetik, mængder/tal, former/mønstre og udforskning.

LÆRINGSMÅL 0 – 2 ÅR

Naturerfaring, naturforståelse og naturetik:

 • Barnet skal opleve årstidernes skiften, bruge alle dets sanser og have gode oplevelser i naturen.
 • Barnet skal møde forskellige former for natur og naturomgivelser
 • Barnet skal have en begyndende forståelse for dyrene og insekterne der lever i naturen

Mængder og tal:

 • Barnet udforsker og leger med mængder
 • Barnet udforsker og leger med størrelser og længder

Former og mønstre:

 • Barnet har en begyndende opmærksomhed på mønstre og former
 • Barnet eksperimenterer med at sortere i én til to kategorier. Fx de røde og de blå

Udforskning:

 • Barnet har begyndende opmærksomhed på at udforske og undersøge naturfænomener. Fx vand og sand
 • Barnet har begyndende opmærksomhed på og optagethed af naturfænomener. Fx blæst, regn og sol

LÆRINGSMÅL 3 ÅR – SKOLESTART

Naturerfaring, naturforståelse og naturetik:

 • Barnet skal opleve årstidernes skiften, bruge alle dets sanser og have gode oplevelser i naturen, samt få en forståelse af hvordan årstidernes skiften påvirker dyr og planter
 • Barnet skal møde forskellige former for natur og naturomgivelser
 • Barnet skal lære at omgås dyr og planter med respekt og føle ansvarlighed for naturen

Mængder og tal:

 • Barnet eksperimenterer med at genkende og sammenligne mængder
 • Barnet udforsker tal, sammenligner tal og fortæller hvilket tal der er størst

Former og mønstre:

 • Barnet ser efter og identificerer former og mønstre i omgivelserne
 • Barnet kan selv skabe former og mønstre
 • Barnet er opmærksomt på begreber for kategorier og begynder at opdele genstande ud fra fælles karakteristika, funktion og adfærd

Udforskning:

 • Barnet udforsker og undersøger naturfænomener
 • Barnet observerer og beskriver den omkringliggende verden og sammenhænge i den. Fx blæsten hvirvler blade rundt

METODE

Til samling har vi fokus på årstidens skiften og snakker med børnene om månederne, årstiden og vejret.

Vi bruger kontinuerligt naturen både i nærmiljøet og længere væk, hvor vi tager til legepladser, skov, strand, mose, park m.v. for at præsentere børnene for forskellige naturområder.

Vi lærer børnene at begå sig relevant i naturen, og snakker med dem om hvordan man behandler dyr og planter.

Vi har på børnehavens legeplads indrettet et krible krableområde, hvor børnene kan grave og finde insekter, og derved også lære hvordan man har omgang med og ansvar for levende dyr.

Vi har et naturværksted hvor der er redskaber og materialer til at bruge i den pædagogiske praksis sammen med børnene både på ture og i institutionen.

I vuggestuen har stuerne ”fælles fredage” hvor børnene bliver opdelt i grupper, og hvor temaet ofte omhandler naturfænomener fx vand.

I børnehaven er der stor fokus på affaldssortering, og vi har et genbrugsværksted, hvor der bliver samlet nogle former for skrald og andre genbrugsmaterialer. Disse materialer er til børnenes rådighed.

BØRNEMILJØ

I institutionen er legepladsen indrettet med små områder med mange træer, buske og planter. Der er mange huler og gemmesteder børnene kan være i, og mange af buskene og træerne er med spiselige bær og frugter.

Vi har mange blomsterkummer og træstubbe som kan flyttes når der skal findes dyr, og vi har indrettet et krible krable område hvor børnene må grave og finde dyr.

Vi har indrettet et naturværksted, hvor der er materialer til rådighed som forstørrelsesglas, pincetter, syltetøjsglas m.m. Der er IPads og relevante bøger tilgængelig, så når børnene udviser nysgerrighed og underen om et emne, kan de sammen med en voksen undersøge dette nærmere.


TEMA 6

KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER

(kreativitet, kultur, IT-computer)

Vi arbejder med æstetiske oplevelser, skabende praksis og traditioner og værdier

LÆRINGSMÅL 0 – 2 ÅR

Æstetiske oplevelser:

 • Barnet oplever forskellige æstetiske udtryksformer, som billedkunst, teaterforestillinger, litteratur og byrum.
 • Barnet stifter bekendtskab med digitale medier.

Skabende praksis:

 • Barnet præsenteres for korte eventyr med konkreter, og hvor børnene selv kan spille en lille rolle.
 • Barnet får musiske og kropslige erfaringer ved at blive præsenteret for forskellige musikgenre og danse.
 • Barnet skal præsenteres for forskellige kunstneriske genre, teknikker og redskaber.

Traditioner og værdier:

 • Barnet præsenteres for årets gang og højtider

LÆRINGSMÅL FOR 3 ÅR – SKOLESTART

Æstetiske oplevelser:

 • Barnet oplever forskellige æstetiske udtryksformer, som billedkunst, teaterforestillinger, litteratur og byrum
 • Barnet skal præsenteres for forskellige kulturelle tilbud

Skabende praksis:

 • Barnet skal lære at tegne, male og sætte farver sammen.
 • Barnet skal lære forskellige materialer og teknikker at kende
 • Barnet får sanselige og kropslige erfaringer med forskellige genrer som musik, dans og teater

Traditioner og værdier:

 • Barnet skal have kendskab til og viden om hvor vores traditioner og højtider stammer fra
 • Barnet skal opnå en forståelse for forskellige kulturers værdier

METODE

Vi tager på ture af kulturel art til teatre, bibliotek, museer m.v. Ofte er museerne med arbejdende værksteder.

I samarbejde med børnene bearbejder vi oplevelser og fortællinger. Vi samarbejder med hjemmet, således at børnene tager elementer fra projekter med hjem og laver små opgaver sammen med deres forældre.

Vi inviterer forældrene til at byde ind med viden (sprog, mad, musik, levevis mm) som relaterer sig til de projekter vi er optaget af.

I så høj grad som muligt tager børnene selv billeder til at dokumentere, udvælger billeder, printer ud, klipper og klistrer på dokumentationsplancher m.m.

Alle stuer arbejder med fortællerkufferter hvor børnene kan være en del af fortællingen ved at få små roller.

Alle stuer laver rytmik én gang om ugen hvor det i perioder er musik, dans og instrumenter der er i fokus.

Alle stuer arbejder med IPads i læringssituationer. Vuggestuen bruger bl.a. IPads til lege med farvelære og sange m.v.

Børnehaven bruger IPads til bl.a. at opsøge viden der knytter sig til igangværende aktiviteter samt lege med lærende tilgang.

BØRNEMILJØ

Vi har i institutionen indrettet læringsmiljøer med plads til fordybelse i forskellige områder. Vi har en lerkælder, et maleværksted og et natur/træværksted. Der udover har vi på stuerne bl.a. et læsehjørne, en dukkekrog samt et område til konstruktionsleg.

Det er nemt for børnene at få adgang til legetøj og materialer, og vi tilbyder gode rammer og materialer til skabende arbejde.

Vi vægter processen højt når vi arbejder skabende med børnene, men vi prioriterer også at bruge tid på, sammen med børnene at dokumenterer processen. Børnenes produkter bliver altid udstillet på en æstetisk pæn måde på stuer og fællesområder.


DOKUMENTATION OG EVALUERING

I Falkonergården arbejder vi ud fra ”Den Integrerende Baggrund”. Dokumentation er en stor del af den daglige pædagogiske praksis.

Vi arbejder med mundtlig, skriftlig og visuel dokumentation. Stuerne dokumenterer dagens gang og arbejdet med læreplanerne på institutionens hjemmeside, i børnemapper, på dokumentationsplancher, i dokubøger, på IPads samt med ting udstillet i montre og på hylder på stuer og fællesarealer.

Én gang årligt på et personalemøde fremlægger alle personale den dokumentation de har lavet i løbet af året ud fra læreplanstemaerne, og vi evaluerer i fællesskab dokumentationen.

Når forårets og efterårets projektarbejde med de aktuelle læreplanstemaer er afsluttet, og baselinemålinger foretaget bliver forældrene orienteret om barnets indsats og udbytte.

Indholdet af læreplanen vil blive evalueret minimum hvert andet år.