daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Virksomhedsplan

Børnehuset Falkonergården

Falkoner alle 130

2000 Frederiksberg

Telefon: 35 39 55 55

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hjemmeside: www.bh-falkonergaarden.dk

Åbningstid

Mandag og fredag kl. 7-16.30

Tirsdag, onsdag og torsdag 7-17

Leder

37 timer

Kontor alle dage

Souschef

30 timer

Afdelingsleder

5 timer

Pædagoger vuggestueafdeling:

1 stillinger a 30 timer pr. uge

1 stilling a 32 timer pr. uge

1 stilling a 35 timer pr. uge

3 stillinger a 37 timer pr. uge

Pædagoger børnehaveafdeling:

4 stillinger a 30 timer pr. uge

5 stillinger a 37 timer pr. uge

1 stilling a 33 timer pr. uge

Sprogpædagog

1 stilling af 37 timer pr. uge

Pædagogmedhjælpere vuggestueafdeling

2 stillinger a 37 timer pr. uge

1 stilling a 30 timer pr. uge

Pædagogmedhjælpere børnehaveafdeling

3 stillinger a 37 timer pr. uge

1 stilling a 35 timer pr. uge

1 stilling a 30 timer pr. uge

Rengøring

1 stilling a 20 timer pr. uge i vuggestue

1 stilling a 25 timer pr. uge i børnehave

Køkken

1 stilling a 30 timer pr. uge

1 stilling a 28 timer pr. uge

Gårdmand

Vi er en del af serviceteamet på Frederiksberg Ny Skole

Studerende

Børnehuset er godkendt som uddannelsesinstitution og er tilknyttet UCC Professionshøjskolen, hvorfra vi modtager fire lønnede studerende i 2. og 3. praktik fast hvert år, samt 4 ulønnede studerende i 1. praktik.

Det er børnehusets holdning at arbejdet med pædagogstuderende er af stor betydning for at være med til at uddanne fremtidige fagligt kompetente pædagoger.


Bestyrelse

Bestyrelsen består af formand og næstformand som er valgt af Børneringens hovedbestyrelse. Disse er på valg hvert fjerde år, samt 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter valgt af forældrene som vælges hvert andet år

På institutionens hjemmeside kan ses information om formand, næstformand samt de forældrevalgte medlemmer af bestyrelsen.


Indledning

Det er ledelsen og personalets ønske, at man som læser af denne virksomhedsplan skal få et grundigt indblik i Børnehusets principper, tanker og overvejelser omkring vores pædagogik både teoretisk og praktisk, samt vores forventninger til samarbejdet med forældrene.

Virksomhedsplanen indeholder

 • En beskrivelse af Børnehuset Falkonergården

 • En indføring i den teoretiske pædagogiske tænkning der ligger til grund for det praktisk pædagogiske arbejde med børnene

Børnehuset Falkonergården har udarbejdet følgende dokumenter:

 • Forandringsteori

 • Læreplaner

 • Mad- og måltidspolitik

 • Bevægelsespolitik

 • Personaleinformationer

 • Ansættelsespolitik

 • Ledelseskompetenceplan

 • Feriepolitik

 • Telefonpolitik

 • Rygepolitik

 • Alkoholpolitik

 • Sorg- og kriseplan

 • En uddannelsesplan for studerende

 • Praktiske opgaver

Ovennævnte ligger på institutionens hjemmeside.

Børnehuset Falkonergården

Børnehuset Falkonergården er en selvejende institution fra 0-6 år, som blev oprettet af Børneringen med officiel start 1. maj 1982

Vi har 36 vuggestuepladser og 70 børnehavepladser hvoraf de 17 er pladser med særligt formål, og 4 er basispladser. Pladserne er fordelt på 3 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. Kommende skolestartere går fra deres stuer i storegruppe pt.3 dage om ugen. Vi arbejder altid med storegruppe hele året, men forløbende kan variere fra år til år.

Børnehuset har driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune.

Børnehuset er beliggende i to huse på Falkoner Alle 130 på Frederiksberg. Vi har en dejlig stor legeplads som er opdelt i vuggestue og børnehave.

Børnehuset ligger i et lokalområde med store muligheder for benyttelse af offentlige legepladser, parker m.m. Dertil kommer gode transportforbindelser.

Alle børn i børnehaven er ude hver dag imellem 12.30 og 14.00.

Børnehusets fysiske rammer

Vi har status som integreret institution men arbejder aldersintegreret. Vi har 3 vuggestuegrupper, 4 børnehavestuer 1 storegruppe. Vi flytter vuggestuebørnene til børnehaven når de er mellem 2,5 og 3 år.

De fysiske rammer i Falkonergården er gode, og der er mange muligheder for at udfolde sig kreativt og udfordrende med børnene. Vi har indrettet tre værksteder i kælderen under børnehaveafdelingen som alle stuer kan bruge efter behov. Et keramikværksted, et maleværksted og et træ/naturværksted.

Overgange Vi gør meget for at arbejde med at børnene får gode og trygge overgange fra vuggestuegruppe til børnehavegruppe og der fra videre til skole.

Vuggestuebørnene deltager i fællessamlinger i børnehaven og bruger løbende værkstederne.

Når tiden nærmer sig for et skift imellem barnets andet og tredje år, går vuggestuen på besøg på den aktuelle børnehavestue, og børn fra børnehavens stue går på besøg i vuggestuen.

Vi følger de målsætninger der bliver sat fra kommunen om en god overgang fra institution til skole.

Institution med særligt formål

Vi har som mål i Falkonergården at tilrettelægge og arbejde i et pædagogisk miljø for børn så det er muligt for børn med særlige behov at navigere i vores hverdag. Vi har 17 pladser med særligt formål samt 4 basispladser. Vi udvikler hele tiden kompetencer omkring at støtte og vejlede disse børn. Vi tilstræber at skabe et sprogligt stimulerende miljø for alle børn i Falkonergården med meget fokus på den sproglige udvikling. For os er mangfoldighed en styrke, hvor børn og voksne kan inspirere hinanden. Til den indsats vi arbejder med, får vi tilført en pulje penge fra Frederiksberg kommune. ”Timerne skal bruges til målrettede inkluderende aktiviteter og til at understøtte de sociale relationer og samspillet i børnegruppen”. Ligesom en del af timerne går til, skriftligt arbejde, supervision, sparring med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, møder og ledelse.

Indsatsen bliver lagt så det er muligt at skabe struktur og systemer, der kan styrke og støtte børnene i hverdags – og indlæringssituationer, at støtte børnene i fælles aktiviteter, at støtte sociale og kommunikative færdigheder.

To gange om året bliver der af primærpædagogen udarbejdet statusrapporter på børnene, og efterfølgende bliver der afholdt revisiteringsmøde, hvor repræsentanter fra ledelse, primærpædagog og repræsentanter fra PPR samt forældre er til stede. På mødet gennemgår vi statusrapporten og laver en samlet vurdering på om barnet er velplaceret I Falkonergården. Vi sender herefter vores vurdering videre til visitationsudvalget på børn og ungeområdet.

Statusrapporterne udleveres til forældrene en uge før revisiteringsmødet.


Sprogvurdering

Vi sprogvurderer jf. Dagtilbudsloven, ved formodning om at barnet kan have brug for sprogstimulering.

Formålet med sprogvurderingen er at afdække, hvorvidt barnet har brug for ekstra sprogstimulering. Er der brug for ekstra sprogstimulering, tilrettelægges den pædagogiske indsats efter resultatet af sprogvurderingen. Dele af sprogvurderingen udføres af forældre, og andre dele af personalet. Indsatsen udføres som et samarbejde mellem forældre og personalet - og i visse tilfælde - en talepædagog. Vi sprogvurderer ved bekymring, når børnene er henholdsvis 3 og 5 år.

Forældresamarbejde

Vi vægter et godt forældresamarbejde højt. Vi forventer at forældre tager stilling til vores institution og læser vores materiale inden accept af pladsen. Vi forventer at forældre har lyst til at følge med i vores dagligdag og holde sig orienteret om husets rytme via vores hjemmeside og ved andre dokumentationsformer.

Vi forventer at forældre der vælger vores institution, støtter op om og respekterer vores grundlæggende værdier, og forventer ligeledes at forældrene deltager i et aktivt samarbejde i forhold til at få institution og hjem til at hænge sammen, så børnene får en rød tråd igennem familieliv og institutionsliv. Vores pædagogik og værdier er lagt an på at forældrene bakker op om arrangementer og traditioner.

Forældremøder

Vi afholder et fælles forældremøde om efteråret som på skift bliver holdt med oplægsholder og som forældrestuemøder.

Om foråret bliver alle forældre tilbudt en forældresamtale om det enkelte barn.

Ud over de fastsatte forældremøder, er det vigtigt for os at forældre ved, at vi altid har tid til en snak hvis der skulle være behov for det.

For at skabe så meget tid som muligt til børnene og det pædagogiske arbejde vil vi som udgangspunkt indkalde jer til møder kl. 8.00 eller imellem kl.12 og 14. Det er vigtigt for os at personalet og børnene har ro imellem kl. 9 og 12 til det pædagogiske arbejde.

Værdigrundlag

Værdigrundlaget i Børnehuset har sit udgangspunkt i Frederiksberg kommunes værdigrundlag for arbejdet med børn i dagtilbud. Dagtilbudsloven, samt bekendtgørelsen om Pædagogiske Læreplaner.

Målene fra nedenstående punkter, skal implementeres i den teoretiske og praktiske pædagogik.

 • Børnehuset Falkonergården ønsker at arbejde for et anerkendende barneperspektiv, hvor der er fokus på relationerne imellem barn – forældre – personale med trivsel, omsorg, tryghed, respekt og udvikling som fundament.

 • Børnehuset Falkonergården ønsker at udarbejde og efterleve en pædagogik der tilgodeser alle børns kompetencer og personlige udtryksformer.

 • Børnehuset Falkonergården ønsker at arbejde udviklingsorienteret, professionelt og fremsynet samt følge med udviklingen på det pædagogiske felt.


Pædagogisk målsætning

Vi mener at alle børn har noget værdifuldt at byde ind med til det sociale fællesskab. Vi ser det som en af vores primære opgaver at være med til at styrke og videreudvikle disse egenskaber. Vi har en dagligdag hvor mange børn med forskellige ressourcer skal mødes, derfor har vi valgt at arbejde ud fra principperne i ”Den Integrerende Baggrund”.

Den Integrerende Baggrund har sin oprindelse i Norditalien. Som pædagogisk metode tager ”Den Integrerende Baggrund” udgangspunkt i det enkelte barns livshistorie og betydning for fællesskabet. Den pædagogiske praksis tager afsæt i den enkeltes forudsætninger for at yde tilskud til den samlede gruppes sociale fællesskab.

Vi har i Falkonergården tilpasset principperne så de passer ind i vores danske institutionskultur og Falkonergårdens virkelighed.

Den teoretiske pædagogik – metode

Børnehuset Falkonergården ønsker at arbejde ud fra børns spor. Vores definition af spor er, det børnene viser at de er optaget af, det kan være gennem leg, spørgsmål, tegning mv.

Spor er:

 • Det der fylder, skræmmer, drager eller glæder barnet, det kan enten være det enkelte barn eller hele børnegruppen

 • Det der opstår ud fra et enkelt spørgsmål, en ide, eller en samtale på initiativ fra den voksne

 • En interesse der dukker op med jævne mellemrum i mange forskellige sammenhænge, som en rød tråd over en længere periode.

I vores daglige arbejde med børnene er vi sporindsamlere. Vi følger børnenes spor således at vi kan tilrettelægge en hverdag, hvori det enkelte barn hele tiden kan finde sine egne spor og sin egen historie. Børns spor ændrer sig eller de udvikler nye spor på de gamle. Det er de voksnes opgave at tilrettelægge den pædagogiske hverdag i dialog med børnene så der bliver taget højde for børnenes udvikling af nye spor, uden at miste fokus på de kompetencer der skal udvikles.

Pædagogisk praksis

Børnehuset Falkonergården vil i praksis arbejde med:

 • Motorik. Alle børn laver motorik én gang om ugen. Stuerne opdeler børnene i mindre grupper, hvor der er fokus på fin – og grovmotorik. Vi laver motorik både i salen, på stuen og på legepladsen

 • Værksteder. Vi har et træ/naturværksted, et maleværksted samt et ler værksted som stuerne benytter sig af efter behov.

 • Ture. Vi tager på ture ud af huset så ofte at det kan lade sig gøre, enten hele stuen, eller ved at dele børnene op i mindre grupper. Ind imellem tager stuerne på fællestur.

Stuerne lægger informationer om ture m.m. på deres kalender på hjemmesiden, så husk at tjek den løbende.

 • Samling. Vi ønsker at alle børn er afleveret på deres stue og klar til samling senest kl. 9.00. Alle stuer vil starte dagen kl. 9.00 med at holde samling frem til kl. 9.30. Samlingen indeholder mange pædagogiske snakke med børnene. Vi snakker om de ting der rører sig i børnene, her opøver børnene evnen til at udtrykke sig, lytte til hinanden og modtage fælles beskeder. Der vil blive snakket om hvilke aktiviteter der skal ske i løbet af dagen og hvilke børn der skal være med til hvad. Vi synes det er vigtigt, at både personalet og børn starter dagen med at samles, og får det gjort tydeligt hvad der kommer til at ske i løbet af dagen.

At vi kan starte dagen allerede kl. 9.00, betyder at vi får mere tid til de pædagogiske aktiviteter sammen med børnene, og mere kvalitet i arbejdet.

Derfor er det vigtigt, at I bakker op og tilstræber at børnene er afleveret senest kl. 9.00.

 • Dokumentationsdag. Alle stuer dokumenterer en gang om ugen.

 • Højtlæsning. Vi læser højt for børnene flere gange hver dag.

 • Sang. For at støtte børnenes naturlige lyst til at synge bruger vi sang, rim, remser og rytmelege hver dag.

 • Aktiviteter ud fra traditioner af kulturel karakter (fastelavn, påske, pinse jul mv.)

 • Aktiviteter ud fra institutionel karakter (høstfest, fødselsdagsfest, forløb og projekter)

Projekter

Vores projekter er lagt med udgangspunkt i Dagtilbudsafdelingens rammer ift. effektstyring, læreplaner, inklusion og mønsterbryderindsats. Grupperne arbejder med de enkelte temaer forår og efterår hvor barnets indsats dokumenteres, så vi sikrer det enkelte barns kompetenceudvikling. Personalet vil efter projektperioden være i dialog med de enkelte forældre om barnets indsats, så der i fællesskab støttes op om fortsat udvikling.

I læreplanstemaerne er tænkt ind, at der er deltagelsesmuligheder for alle børn i Børnehuset.

Læreplanstemaerne er delt op imellem vores tre grupper således, at alle børn kommer igennem alle temaer med særligt fokus:

Vuggestue: Sprog og Krop og bevægelse

Mellemgruppe: Alsidig personlig udvikling og Sociale kompetencer

Storegruppe: Natur og naturfænomener og Kulturelle udtryksformer og værdier

Alle børn kommer i hverdagen igennem alle læreplanstemaer, men vi har særligt fokus på enkelte temaer i projekterne.

Dokumentation

Der skal arbejdes med dokumentation som redskab til, at:

 • Skabe fællesskabsbetydninger

 • Synliggøre den teoretiske praktiske pædagogik

 • Arbejde med erindring og refleksion

 • Kommunikere og formidle til forældre, bestyrelse og andre interessenter

 • Arbejde med evaluering og målopfyldelse

 • Skabe en rød tråd i barnets liv

Alle stue har en fast dokumentationsdag, hvor de dokumenterer med børnene.

En gang om året evaluerer vi vores dokumentation, hvor hvert personale fremlægger egen dokumentation lavet med børn.
 

Værdigrundlag - dokumentation

Børnehuset Falkonergården har udarbejdet retningslinjer og en fælles enighed hos personalet vedrørende etik og grænser i dokumentationen.

Dokumentationen kan udføres i mundtlig, skriftlig og visuel form.

Dokumentation skal i princippet kunne læses og forstås af alle og fremstå i en let tilgængelig form, hvor der lægges vægt på æstetikken og dialogen mellem børn og voksne.

Dokumentation må opfattes som et supplement og må som udgangspunkt ikke gå forud for nærvær, omsorg og sikkerhed.

Dokumentation opfattes som en udvidelse af den oprindelige aktivitet, og den skal i størst mulig omfang udarbejdes med, af og for de involverede børn.

Hver stue har iPads, kameraer, bærbare computere, diktafoner samt printere. Huset deles om videokamera. Disse værktøjer bruges i dokumentationen.

Børnehuset ejer som udgangspunkt børnenes produkter såfremt, disse indgår i en dokumenterende kontekst. Begrundelsen for dette er, at der jf. Bekendtgørelsen omhandlende Pædagogiske Læreplaner stilles krav om, at daginstitutionen skal reflektere over, samt evaluere på dokumentationen, hvorfor denne så nødvendigvis må befinde sig i Børnehuset Falkonergården.

Der arbejdes med følgende dokumentationsmæssige redskaber:

 • Dagbog. Ligger på hjemmesiden og hænger på opslagstavlen uden for de enkelte stuer, som fortæller om det daglige arbejde med børnene. Den indeholder tekst, fotos, rekvisitter, tegninger m.m.

 • Børnemappen. Er barnets arkiv over hele instsitutionstiden. I mappen kommer der blandt andet forældrenes beskrivelse af deres barn, billeder hjemmefra af de ting/personer barnet holder af, tegninger lavet af barnet, fotografier taget i institutionen samt beskrivelser af pædagogiske forløb. Det giver en stor tryghed og sammenhæng for barnet at have institutionen og hjemmet samlet i denne mappe. Vi opfordrer til at familien tager mappen med hjem og selv sidde derhjemme og klistre relevante ting for børnene deri, eller tage fotos mv. med i institutionen så børnene kan gøre det her med de voksne.

 • Dokumentationsplancher. Plancherne fortæller om børnenes skabende, kreative arbejde og oplevelser. Disse hænger bl.a. på de enkelte stuer, samt på gangarealerne i vuggestuen og børnehaven over glasmontrerne hvor de underbygger de udstillede ting i montrerne.

 • Billedserier. Der fortæller om spontane og planlagte aktiviteter med børnene.

 • Doku-billedbøger. De fortæller i fotos, tegninger og tekst om børnenes oplevelser, undersøgelser og skabende arbejde.

 • Udstillinger. Der viser børnenes skabende og kreative arbejde. Disse vil fortrinsvis være præsenteret på stuerne og i glasmontrerne på gangene Der lægges vægt på æstetikken og en anerkendelse af det enkelte barns proces og produkt.

Personaleudvikling

Vi udvikler os løbende både på kurser herhjemme samt ved at sende flere personaler årligt på efteruddannelse i Italien.

Vi har en årlig personaleweekend i staren af året med fagligt indhold på alt fra pædagogik til samarbejde.

Vi har i Børnehuset fire udviklingsteams. Hvert personale er medlem af et team med kolleger fra andre stuer, så ingen stuekolleger er i team sammen. Grupperne mødes minimum 2 timer 4 gange om året for at diskutere pædagogiske problemstillinger som vedrører vores daglige praksis. Ledelsen får efterfølgende sendt referat fra alle grupper. Grupperne mødes i samme uge, og konklusionen af referaterne bliver fremlagt på næstfølgende personalemøder så eventuelle beslutninger kan tages i plenum på kvalificerede diskussioner.

På denne måde får vi den bredest mulige vidensdeling og pædagogiske udvikling på husplan.