daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Pædagogisk målsætning

Pædagogisk målsætning

Vi mener at alle børn har noget værdifuldt at byde ind med til det sociale fællesskab. Vi ser det som en af vores primære opgaver at være med til at styrke og videreudvikle disse egenskaber. Vi har en dagligdag hvor mange børn med forskellige ressourcer skal mødes, derfor har vi valgt at arbejde ud fra principperne i ”Den Integrerende Baggrund”.

Den Integrerende Baggrund har sin oprindelse i Norditalien. Som pædagogisk metode tager ”Den Integrerende Baggrund” udgangspunkt i det enkelte barns livshistorie og betydning for fællesskabet. Den pædagogiske praksis tager afsæt i den enkeltes forudsætninger for at yde tilskud til den samlede gruppes sociale fællesskab.

Vi har i Falkonergården tilpasset principperne så de passer ind i vores danske institutionskultur og Falkonergårdens virkelighed.

Den teoretiske pædagogik – metode

Børnehuset Falkonergården ønsker at arbejde ud fra børns spor. Vores definition af spor er, det børnene viser at de er optaget af, det kan være gennem leg, spørgsmål, tegning mv.

Spor er:

 • Det der fylder, skræmmer, drager eller glæder barnet, det kan enten være det enkelte barn eller hele børnegruppen
 • Det der opstår ud fra et enkelt spørgsmål, en ide, eller en samtale på initiativ fra den voksne
 • En interesse der dukker op med jævne mellemrum i mange forskellige sammenhænge, som en rød tråd over en længere periode.

I vores daglige arbejde med børnene er vi sporindsamlere. Vi følger børnenes spor således at vi kan tilrettelægge en hverdag, hvori det enkelte barn hele tiden kan finde sine egne spor og sin egen historie. Børns spor ændrer sig eller de udvikler nye spor på de gamle. Det er de voksnes opgave at tilrettelægge den pædagogiske hverdag i dialog med børnene så der bliver taget højde for børnenes udvikling af nye spor, uden at miste fokus på de kompetencer der skal udvikles.

Pædagogisk praksis

Børnehuset Falkonergården vil i praksis arbejde med:

 • Alle børn laver motorik én gang om ugen. Stuerne opdeler børnene i mindre grupper, hvor der er fokus på fin – og grovmotorik. Vi laver motorik både i salen, på stuen og på legepladsen
 • Værksteder. Vi har et træ/naturværksted, et maleværksted samt et ler værksted som stuerne benytter sig af efter behov.
 • Vi tager på ture ud af huset så ofte at det kan lade sig gøre, enten hele stuen, eller ved at dele børnene op i mindre grupper. Ind imellem tager stuerne på fællestur.

Stuerne lægger informationer om ture m.m. på deres kalender på hjemmesiden, så husk at tjek den løbende.

 • Vi ønsker at alle børn er afleveret på deres stue og klar til samling senest kl. 9.00. Alle stuer vil starte dagen kl. 9.00 med at holde samling frem til kl. 9.30. Samlingen indeholder mange pædagogiske snakke med børnene. Vi snakker om de ting der rører sig i børnene, her opøver børnene evnen til at udtrykke sig, lytte til hinanden og modtage fælles beskeder. Der vil blive snakket om hvilke aktiviteter der skal ske i løbet af dagen og hvilke børn der skal være med til hvad. Vi synes det er vigtigt, at både personalet og børn starter dagen med at samles, og får det gjort tydeligt hvad der kommer til at ske i løbet af dagen.

At vi kan starte dagen allerede kl. 9.00, betyder at vi får mere tid til de pædagogiske aktiviteter sammen med børnene, og mere kvalitet i arbejdet.

Derfor er det vigtigt, at I bakker op og tilstræber at børnene er afleveret senest kl. 9.00.

 • Alle stuer dokumenterer en gang om ugen.
 • Højtlæsning. Vi læser højt for børnene flere gange hver dag.
 • For at støtte børnenes naturlige lyst til at synge bruger vi sang, rim, remser og rytmelege hver dag.
 • Aktiviteter ud fra traditioner af kulturel karakter (fastelavn, påske, pinse jul mv.)
 • Aktiviteter ud fra institutionel karakter (høstfest, fødselsdagsfest, forløb og projekter)

Projekter

Vores projekter er lagt med udgangspunkt i Dagtilbudsafdelingens rammer ift. effektstyring, læreplaner, inklusion og mønsterbryderindsats. Grupperne arbejder med de enkelte temaer forår og efterår hvor barnets indsats dokumenteres, så vi sikrer det enkelte barns kompetenceudvikling. Personalet vil efter projektperioden være i dialog med de enkelte forældre om barnets indsats, så der i fællesskab støttes op om fortsat udvikling.

I læreplanstemaerne er tænkt ind, at der er deltagelsesmuligheder for alle børn i Børnehuset.

Læreplanstemaerne er delt op imellem vores tre grupper således, at alle børn kommer igennem alle temaer med særligt fokus:

Vuggestue: Sprog og Krop og bevægelse

Mellemgruppe: Alsidig personlig udvikling og Sociale kompetencer

Storegruppe: Natur og naturfænomener og Kulturelle udtryksformer og værdier

Alle børn kommer i hverdagen igennem alle læreplanstemaer, men vi har særligt fokus på enkelte temaer i projekterne.

Dokumentation

Der skal arbejdes med dokumentation som redskab til, at:

 • Skabe fællesskabsbetydninger
 • Synliggøre den teoretiske praktiske pædagogik
 • Arbejde med erindring og refleksion
 • Kommunikere og formidle til forældre, bestyrelse og andre interessenter
 • Arbejde med evaluering og målopfyldelse
 • Skabe en rød tråd i barnets liv

Alle stue har en fast dokumentationsdag, hvor de dokumenterer med børnene.

En gang om året evaluerer vi vores dokumentation, hvor hvert personale fremlægger egen dokumentation lavet med børn.


Værdigrundlag - dokumentation

Børnehuset Falkonergården har udarbejdet retningslinjer og en fælles enighed hos personalet vedrørende etik og grænser i dokumentationen.

Dokumentationen kan udføres i mundtlig, skriftlig og visuel form.

Dokumentation skal i princippet kunne læses og forstås af alle og fremstå i en let tilgængelig form, hvor der lægges vægt på æstetikken og dialogen mellem børn og voksne.

Dokumentation må opfattes som et supplement og må som udgangspunkt ikke gå forud for nærvær, omsorg og sikkerhed.

Dokumentation opfattes som en udvidelse af den oprindelige aktivitet, og den skal i størst mulig omfang udarbejdes med, af og for de involverede børn.

Hver stue har iPads, kameraer, bærbare computere, diktafoner samt printere. Huset deles om videokamera. Disse værktøjer bruges i dokumentationen.

Børnehuset ejer som udgangspunkt børnenes produkter såfremt, disse indgår i en dokumenterende kontekst. Begrundelsen for dette er, at der jf. Bekendtgørelsen omhandlende Pædagogiske Læreplaner stilles krav om, at daginstitutionen skal reflektere over, samt evaluere på dokumentationen, hvorfor denne så nødvendigvis må befinde sig i Børnehuset Falkonergården.

Der arbejdes med følgende dokumentationsmæssige redskaber:

 • Ligger på hjemmesiden og hænger på opslagstavlen uden for de enkelte stuer, som fortæller om det daglige arbejde med børnene. Den indeholder tekst, fotos, rekvisitter, tegninger m.m.
 • Børnemappen. Er barnets arkiv over hele instsitutionstiden. I mappen kommer der blandt andet forældrenes beskrivelse af deres barn, billeder hjemmefra af de ting/personer barnet holder af, tegninger lavet af barnet, fotografier taget i institutionen samt beskrivelser af pædagogiske forløb. Det giver en stor tryghed og sammenhæng for barnet at have institutionen og hjemmet samlet i denne mappe. Vi opfordrer til at familien tager mappen med hjem og selv sidde derhjemme og klistre relevante ting for børnene deri, eller tage fotos mv. med i institutionen så børnene kan gøre det her med de voksne.
 • Plancherne fortæller om børnenes skabende, kreative arbejde og oplevelser. Disse hænger bl.a. på de enkelte stuer, samt på gangarealerne i vuggestuen og børnehaven over glasmontrerne hvor de underbygger de udstillede ting i montrerne.
 • Der fortæller om spontane og planlagte aktiviteter med børnene.
 • Doku-billedbøger. De fortæller i fotos, tegninger og tekst om børnenes oplevelser, undersøgelser og skabende arbejde.
Udstillinger. Der viser børnenes skabende og kreative arbejde. Disse vil fortrinsvis være præsenteret på stuerne og i glasmontrerne på gangene Der lægges vægt på æstetikken og en anerkendelse af det enkelte barns proces og produkt.